TORDAS-GYÚRÓI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

2013. december 5.

Olvasókör - Klaus Douglas: Az új reformáció. Bevezetés, 1. rész

Szeptember vége óta kéthetente péntek esténként Olvasókörünkben Klaus Douglass Az új reformáció című könyve alapján vártunk beszélgetésre minden érdeklődőt. Az alkalmakat Süller Zsolt lelkész szervezte-vezette.
Pár szó a könyvről, annak fülszövege alapján: "Az evangélium szerint reformált egyház megújulása iránt elkötelezett szerző 96 tétel alapján, kritikai de konstruktív, analitikus és közérthető módon vázolja az egyház -szerinte- lehetséges jövendő alakját."

A legutóbbi népszámlálás adatai szerint egyházunk és gyülekezetünk aktív tagjainak létszáma csökkent. Tapasztaljuk, hogy az emberek válaszokat keresve az életükben felmerülő kérdésekre, általában nem a keresztény egyház felé fordulnak. Hamarabb talál rá egy átlagos magyar fiatal valami homályos eredetű keleti miszticizmusra, minthogy bemenjen települése templomába, vagy csatlakozzon egy helyi keresztény gyülekezethez. 
Ez a rideg valóság minket, akik kicsi, vagy kamasz gyerekeket, esetleg unokákat nevelünk, gondolkodásra késztet nap, mint nap. Hogyan lehet megállítani a folyamatot, melyet a szerző szerint egyrészt az okoz, hogy az egyház már nem képes elérni az embereket, és a mai kor élet- és létkérdéseire megfelelő, ugyanakkor korszerű, bibliai, krisztusi alapokon nyugvó válszokat adni?

A szerző 12 feladatban összesen 96 tételt fogalmaz meg az egyház életében jelen lévő és egyre erősödő kihívások megoldására.
A könyvben felvázolt, a keresztény egyházak életének válságára utaló kijelentések sokszor igen nyersen hangzanak, de minden alkalommal elgondolkodtatók. Kijelentései néha hideg zuhanyként hatnak a mindent a puszta valóságnál szebben látni és láttatni akaró lelkünk előtt.
Kiábrándító dolgokkal is szembesülünk a könyv olvasása során. A válság azonban lehetőség is, nem feltétlenül vezet bukáshoz. A jelenlegi krízis tekinthető kihívásnak, egyenesen Isten kihívásának velünk szemben, az egyház és a gyülekezetek felé. A krízis, melyet elfogadunk és kezelünk, esélyt jelent valami új, eddig nem is sejtett pozitív esemény bekövetkezésére, melyre egy új kezdetet építhetünk.

A továbbiakban három külön bejegyzésben bemutatom a könyv 12 feladatát, melyeket a szerző motiváló megoldásnak szánt  a válságtünetek felszámolására a gyülekezetek felé. A feladatokhoz azokat a provokatív mondatokat idézem, melyek leginkább jellemzik az adott probléma mibenlétét, és amely mondatok igazáról vagy megkérdőjelezhetőségéről az olvasóköri alkalmak során sokat beszélgettünk. 


1. Visszatérni a reformátori középpontba

"Nem túlzás azt állítani, hogy abból, ami tartalmi értelemben Luther szándéka volt, az evangéliumi egyházban mára jószerével semmi sem maradt."

"Az olyan egyház, amely nem áll a kor színvonalán, eltávolodik a Szentírástól is."

"Számos "lutheránus" végzetes tévedése, hogy az új évezred egyházát a tizenhatodik század módszereivel és eszközeivel akarja építeni."

"Ahogy senki sem lesz automatikusan futballista vagy mentőápoló attól, hogy belép egy labdarúgó egyesületbe vagy a Vöröskeresztbe, keresztyénné sem tesz az egyháztagság puszta ténye."

"Ma egy lelkész említésre méltó következmények nélkül tagadhatja Jézus feltámadását, másfelől viszont nincs meg az a szabadsága, hogy az istentiszteleten úgy öltözzék, ahogy kedve tartja."

"Senki ne állítsa, hogy nekünk az evangélikus egyházban nincsenek szentjeink: nekünk ott vannak "szent hagyományaink"."

2. Felszabadítani a spiritualitást

"A spiritualitás olyan hozzáállás és magatartás, amelynek révén egy ember a valóságot mélydimenziójában fogja fel, és ennek megfelelően kezeli."

"Spirituális kérdésekben az emberek túlnyomó többsége nem tartja kompetensnek az egyházakat. Jóllehet az emberekben magas fokú spirituális érdeklődés él, kérdéseikre a válszt a hagyományos egyházi intézményeken kívül keresik, még akkor is, ha továbbra is tagjai maradnak az egyháznak. Németországban mintegy 40 000 protestáns és katolikus lelkész áll szemben több mint 100 000 adóköteles vállalkozóként regisztrált jóssal."

"Jézus Krisztus a válasz korunk spirituális éhségére. Ezt azonban nem elég csupán állítani. Ennek megtapsztalhatóvá kell lennie gyülekezeteinkben."

"Ha megfogalmazhatnék egyházunk számára egy tizenegyedik parancsolatot, az így hangzanék: "Ne légy unalmas!"."

"A félig-meddig gyakorolt, unalmas és szenvtelen imaélet hosszú távon a gyülekezet életének más területeit is károsítja."

"Isten szeretetének megtapasztalása a legfontosabb tapasztalat, amelyet az ember élete során megszerezhet."

"Szilárdan meg vagyok győződve róla, hogy egyházunk csak akkor gyógyulhat meg, ha képessé válik tagjainak ismét Isten szeretetét közvetíteni."

3. Újra felismerni a küldetést

"A legnagyobb gond, amelynek ma foglalkoztatnia kellene bennünket, az, hogy miként válhatna Jézus odaadó követőjévé az a sok ember, aki ma távolságot tart Istentől, a hittől és a gyülekezettől."

"A keresztyén egyház legfőbb célja, hogy úgy hirdesse Jézus Krisztust a személyes élet minden területére, testre, lélekre és minden emberi élethelyzetre tekintve, hogy az emberek megismerjék, bízzanak benne, engedelmeskedjenek neki és kövessék őt. Ez minden keresztyén legfőbb feladata. Ez mindent felülmúló, de legtöbbször elhanyagolt feladata minden keresztyénnek."

"A tolerancia olyan magatartás, amely eleve egyformán  jogosnak ítél két különböző álláspontot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindkét álláspontot egyaránt helyesnek is tartja."

"Az egyház senkin sem kérheti számon, hogy miként tért meg. Egy valamitől azonban nem tekinthet el: nevezetesen attól a ténytől, hogy nincs keresztyénség megtérés nélkül."

"A keresztség révén az egyház tagjává leszünk. Keresztény ezzel szemben az, aki egy túlnyomóan énközpontú, vagy másfelé irányult létformából egy Krisztusra tekintő életre tért meg."

"Kijózanító tapasztalat, hogy nagyon sokan azok közül, akik határozott megtérési élményről tudnak számot adni, viszonylag rövid idő múltán ismét elveszítik a hitüket."

"Azt az embert, aki frissen jutott hitre, ha azt akarjuk, hogy hite tovább éljen, egy gyülekezet karjaiba kell helyezni, aki őt magát és hitét szeretettel öleli magához és táplálja."

"A fő oka annak, hogy olyan sokan nem járnak templomba, azok, akik járnak templomba."

"A probléma nem annyira az, hogy az emberek elidegenedtek az egyháztól, hanem az, hogy az egyház idegenedett el egyre jobban az emberektől."


4. Aktivizálni a hívők egyetemes papságát

"Sokkal több lelkész van gyülekezeteinkben, mintsem gondolnánk."

"A katolikus egyház ma bizonyos tekintetben "evangéliumibb", mint a protestantizmus: a laikusok ott gyakran sokkal önállóbban vesznek részt az istentisztelet végzésében, az oktatásban, a gyülekezet vezetésében, mint nálunk."

"Luther híres mondatát: "Megáll az Istennek igéje" sok helyütt szó szerint veszik, és tényleg "hagyják megállni" - valahol a könyvespolcon!"

A legkiválóbb szuper lelkipásztor heti 80 órás munkaidővel sem képes mégcsak megközelítően sem elvégezni mindazt, amit 50 vagy éppen 100 tehetséges gyülekezeti tag heti 2-3 órában, különösen, ha képességeiknek és erejüknek megfelelően dolgoznak."

"Nyilvánvaló, hogy ma nagyon sok amber csak akkor tud azonosulni valamilyen intézménnyel, mint amilyen az egyház is, ha önálló felelősséget hordozva részt vehet a tevékenységében."

"Egyetlen ember sem tökéletes, de mindenki "kész"! Ez azt jelenti: Isten közülünk mindenkinek kijelölte az útját , amelyen járnunk kell, hogy betölthessük azt a feladatot, amelyet be kell töltenünk."

"Ahol a munkatársak felismerik a maguk adományait, azokat hasznosítják, és közben kíséretet is kapnak, azt a rendkívüli következményt fogjuk tapasztalni, hogy egészen mindennapi emberek nagyon nem mindennapi dolgokat visznek véghez."

"Képességek nélküli munkatársak nincsenek gyülekezeteinkben. Sokan vannak viszont, akik nem a nekik megfelelő helyen tevékenykednek.Éppen ezért: engedjük, hogy az emberek azt tegyék, amit jól el tudnak végezni!"


Folytatása következik!

Minden érdeklődőnek, aki a szívén viseli közössége létét és hitéletét, ajánlom a kötetet, mely a gyülekezet könyvtárából is kikölcsönözhető (illetve én is szívesen kölcsönadom a sajátomat :-))

Készítette: Kokaveczné Árvai Erika

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése