TORDAS-GYÚRÓI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

2020. május 24.

Húsvét ünnepe utáni hatodik vasárnap

"Ha segítségül hívod az URat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok! Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, ha falatodat megosztod az éhezővel, és jól tartod a nincstelent, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az ÚR vezet majd szüntelen; kopár földön is jól tart téged, és csontjaidat megerősíti. Olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz." (Ézsaiás 58, 9-11.)
Online istentiszteleteink a mai alkalommal véget érnek. Köszönjük az elkészítésükhöz kapott sok segítséget. Örömmel köszöntünk mindenkit, aki velünk tartott az elmúlt vasárnapokon.
A templomajtók jövő vasárnaptól újra kinyílnak. A közeli személyes találkozás reményében tesszük közzé mai felvételünket. Áldott, hálatelt vasárnapot kívánunk!


2020. május 23.

A templomi alkalmak újra indításának rendje


A gyülekezeti alkalmak újra indítására vonatkozó 
"Védekezési szabályzat"

A Tordas-Gyúrói Társult Evangélikus Egyházközségbena Püspöki Tanács május 19-i pásztorlevelével összhangban – Pünkösdvasárnaptól (május 31-től) megnyitjuk templomainkat mindazok előtt, akik felmérve a jelenlegi helyzetet, szeretnének istentiszteleteinken részt venni.
Az istentiszteletek megtartásának következő feltételeit biztosítjuk, és a szabályok felelős betartását kérjük testvéreinktől:
• az alkalmak előtt és után a templomot alaposan kiszellőztetjük és a szükséges fertőtlenítést elvégezzük;
• a tordasi templomban mindkét ajtót használjuk, amelyek az alkalmak során lehetőség szerint nyitva maradnak;
• a bejáratnál feltűnő helyen kitéve gondoskodunk kézfertőtlenítési lehetőségről;
• kérjük az érkezőket, hogy – az egy háztartásban élőket leszámítva – a személyek között legyen biztosított minden irányban legalább 1,5 m távolság; tehát minden második padsort célszerű használni;
• a liturgiai szolgálatot végzők kivételével mindenki száját és orrát maszkkal, kendővel vagy sállal takarja el. Akik e nélkül érkeznek, azoknak a gyülekezet lehetőségéhez mérten maszkot biztosít. Javasoljuk védőkesztyű viselését is;
• az istentiszteletek rövidített liturgiával és kevés énekléssel folynak; egyelőre úrvacsorai közösség nélkül;
• lehetőség szerint mindenki a saját énekeskönyvét vagy mobil eszközét használja, az énekeket több példányban kinyomtatva elérhetővé tesszük vagy kivetítjük; 
• minden alkalmon megfelelő számú szervező és segítő vesz részt, akik a Védekezési Szabályzat betartásáról gondoskodnak;
• Tordason a gyermekeknek minden alkalmon kezdettől végig külön foglalkozást biztosítunk.

A Szabályzat elfogadása napján lép hatályba, és a veszélyhelyzet elmúlásával veszti hatályát.

Kérjük és köszönjük a szabályzatban foglaltak maradéktalan betartását!
Gyúró, Tordas, 2020. május 22.

Milichovszkiné Szalai Ilona                 Süller Zsolt                             Horváthné Szalai Eszter
             felügyelő                                     lelkész                                            felügyelő

2020. május 17.

Húsvét ünnepe utáni ötödik vasárnap

"Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél. Téged magasztal, URam, a föld minden királya, amikor meghallják szád mondásait." - Zsolt. 138, 2-4.
Áldott, reményteli vasárnap reggelt kívánunk!


2020. május 10.

Húsvét ünnepe utáni negyedik vasárnap

Udvaros Dóra igehirdetése, 2020. 05.10.

Kegyelem nékünk és Békesség, Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, Ámen.

Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehulltak a bilincsek.

2020. május 3.

Húsvét ünnepe utáni harmadik vasárnap

Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen.

Igehirdetés 2020. május 3. - Gyúró, Tordas, Martonvásár

Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 13-19. vers

Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb haza után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyelli Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Hit által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor Isten próbára tette, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéreteket kapta, akinek megmondatott: „Aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni.” Azt gondolta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett.”
2020. április 26.

Húsvét ünnepe utáni második vasárnap
Húsvét utáni második vasárnap van, „Jó Pásztor” vasárnapja. A ma elhangzó bibliai igék mindegyikében előkerül a pásztor és nyáj összetartozásának képe. A bibliai korban élő embereknek mindennapi tapasztalata volt ez, tudták mit jelent a pásztor munkája. Néhány évtizeddel ezelőtt még hozzátartozott nálunk is a falvakban az utcaképhez, ahogy a nyájat naponta kihajtották a legelőre. Mára kikopott az életünkből, de a pásztor személye, felelőssége mélyen gyökerező, ősi képként tovább él.


2020. április 23.

Igehirdetés Húsvét ünnepe utáni első vasárnaponZakariás próféta könyve 8. fejezet 6.verstől a 8. versig
Ezt mondja a Seregek Ura: Bár lehetetlennek tartja a megmaradt nép, hogy ez így legyen abban az időben, az én számomra ez mégsem lehetetlen – így szól a Seregek Ura.
Ezt mondja a Seregek Ura: Íme, én kiszabadítom népemet napkelet földjéről és napnyugat földjéről. Hazahozom őket, és Jeruzsálemben laknak; az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, valósággal és igazán.”